Tiếng Anh Du Lịch 16 – Book airline ticket

, , Leave a comment


Hello, Tours and City Outings.
Xin chào,, Dịch vụ du lịch và Thành phố xin nghe. How may I help you?
Quý vị cần chi? Hi, I’d like a look at airline ticket
Xin chào,tôi muốn xem vé máy bay to Portsmouth for next Tuesday.
đi Porsmouth cho thứ ba tới. I’m sorry.
Rất tiếc But we cannot make airline reservations from this office.
Nhưng vì chúng tôi không thể đăt vé từ văn phòng này. You could try calling the airline
Quí vị có thể thử gọi hãng hàng không or a travel agent.
hoặc nhân viên du lịch. Thank you.
Xin cảm ơn. I’ll do that
Tôi sẽ làm thế.. goodbye
goodbye

 

Leave a Reply